Jigolo arayan bayanlar

Jigolo arayan bayanlar
Kimler Jigolo Olabilir, Jigolo Kimlere denir merak edenler için bu paylaþýmý yapýyorum. Jigolo Geçici partner gibi, kadýnlara partner dönemsel denebilecek, baþka bir deyiþle günlük saatlik, gecelik, partner hizmeti verenlere para veya mal karþýlýðý hizmet eden erkek partnerlere jigolo denir.
Herkes Jigolo olmak ister fakat olamazlar þöyle özetlemek gerekirse, kendine güvenen belirtili bir vücut yapýsýna sahip iseniz yada çok iyi bir performansa sahip olmak gerekir. Ülkemizde ve baþka ülkelerde müessesesel manada geliþmiþ olup, partner hizmeti veren bir sektör haline gelen jigolo olmak, hýzla yaygýn hale gelmiþtir. Bakýmlý erkeklerin yani metro seksüel erkeklerin bu iþi seçenek ettiðini hepimiz bilmekteyiz; jigolo olan bakýmlý erkeklerin atletik bir yapýya sahip olmasý,bu arada cinsel performansýnýn yüksek olmasý genç erkekler tarafýnca yapýlan bir jigolo hizmetidir.
Ben jigolo olmak istiyorum diyorsanýz, doðru yerde olduðunuzu unutmayýnýz arzuluyorsanýz bu iþten hem zevk hemde para kazanmak isteyen tüm kendine güvenen jigololar sistemimize aza olup mutlu edebileceði bayanlarýn eriþmesini saðlamaktayýz.

Jigolobook
Bir hayli insanýn aklýna Jigolo Nedir diye sorulduðunda Kadýnlarla cinsellik yaþamak gelir. Jigololuk yalnýzca bundan ibaret deðildir. Profesyonel manada Jigololuk Bayanlara, Pasiflere ve Evli Çiftlere her konuda Partnerlik yapmak demektir. Bir haftasonu tatili için dahi Jigolo Arayan bir bayan sizi Partner olarak  isteyebilir. Tek baþýna gidemeyeceði bir çaðrý için de Jigolo olarak sizi tercih edebilir. Kafanýzdaki Jigolo Nedir sualine yanýt bulabilmeniz için önce bir Jigolo’da aranan özelliklere sahip olup olmadýðýnýza bakmanýz gerek.

Ben bu özelliklere sahibim diyorsanýz, Jigolo Nedir tümcesine cevap bulmuþsunuz demektir. Ýþe dýþ görünüþünüzü derleyip toparlamakla baþlayýn isterseniz. Fiziksel olarak göz alýcý ve dikkat çekici olmanýn yollarýný bulmalýsýnýz. Fit bir erkek vücudu tüm Kadýnlarýn dikkatini ve alakasýný çeker. Tempolu bir spor yapma alýþkanlýðýnýz olmasýna dikkat etmelisiniz. Yüzünüz ehemmiyetlidir. Sakal býrakma alýþkanlýðýnýz olsa bile, en azýndan sakalýnýzý sýkça toparlatmalýsýnýz. Daðýnýk saç sakal Jigolo Ýsteyen Bayanlara antipatik gelecektir.

Cinsel performansýnýzý gözden geçirmeniz, eksik bulduðunuz taraflarýnýzý geliþtirmeniz gerekecek. Jigolo Nedir sualinin altýnda, bitmek tükenmek bilmeyen cinsel performansa sahip erkek düþüncesi olmamalý. Hem kendinizi hem de karþýnýzdakini yormadan müddeti keyfe dönüþtürebilmelisiniz. Her Jigolo Ýsteyen Kadýn saatlerce sizden böyle bir performans beklemez zati. Ýþini iyi bilen bir Jigolo aralýklý molalarla Partnerini çok uzun müddet mutlu etmeyi bilir.

Jigolo kelimesi literatürümüze yeni yerleþmeye baþlamýþ bir kelimedir. Bir hayli insan bu konuyla ilgili çok fazla bir bilgiye sahip deðil malesef. Bizi arayarak Jigolo Ne Demek diye soran arkadaþlara verdiðimiz ilk yanýt Jigololuk herþeyden önce mutlu etmeyi amaçlamaktýr diyoruz. Parasal kazanç amaçlanarak verilen bir hizmet olduðu için, karþýlýðýnda da Partnerinizi mutlu faktörüz beklenir natürel olarak. Demek ki Jigololuk kelimesinin ana fikri neymiþ? Memnuniyet eþittir kazanç. Bu konuda yeterli olduðunu düþünen arkadaþlar Jigololuk yapmak için adým atabilirler.

Bilgi almak için bizi arayanlarýn ilk sorduðu Jigolo Nedir? Jigolo Ne Ýþ Yapar? sualidir. Jigololuk çoðunlukla Olgun Bayanlara, Evli Çiftlere ve Pasiflere fiyat karþýlýðýnda Partnerlik yapmaktýr. Partnerlik deyince ilk akla gelen cinsellik olmamalý. Jigolo Arayanlar cinsellik dýþýnda da sizden hizmet bekleyebilirler. Sözgelimi ehemmiyetli toplantýlarda kendilerine Kavalyelik etmenizi isteyebilir. Veya tatil arkadaþlýðý da isteyebilirler. Yurtiçi yurtdýþý yolcularýnda kendilerine eþlik etmenizi isteyebilirler. Alacaðýnýz fiyat karþýlýðýnda bu saydýklarýmýz vermeniz þart olan hizmetler arasýnda olacaktýr.

Sizce Jigolo Nedir Bize Yazýn Bilgilerinizden Tüm Jigololar Yararlansýn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s